dzień dobry sztuko 2021 regulamin word

REGULAMIN

1.XVI Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski DZIEŃ DOBRY SZTUKO 2021, zwany dalej Festiwalem organizuje Poznańska Fundacja Artystyczna zwana dalej Organizatorem

2.Festiwal kierowany jest do dzieci i młodzieży działających w zespołach i grupach artystycznych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz ośrodkach kultury, świetlicach i klubach na terenie województwa wielkopolskiego

3.Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku młodej sztuki Wielkopolski
–spektakl, widowisko, animacja itp -zwanymi dalej Przedstawieniem powstałym w czasie trwania epidemii
– promocja Przedstawień opisujących świat rówieśników językiem sztuki dominującej w obecnej  rzeczywistości  /internet, nowe media/
– uaktywnienie energii młodego twórcy do opisania własnych doświadczeń w czasie pandemii
– zwrócenie uwagi na wartości ponadczasowe obecnej sytuacji budowane nowoczesnymi środkami wyrazu
– pobudzenie do działań opartych na szacunku i akceptacji drugiego człowieka

4.Festiwal prowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych
I. kategoria – dzieci ze szkół podstawowych klasy I-IV
II. kategoria – nastolatki ze szkół podstawowych klasy V-VIII
III. kategoria – młodzież ze szkół ponadpodstawowych

Uwaga! O kwalifikacji grupy do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.

5.Zgłoszenie uczestników do Festiwalu następuje przez przesłanie do dnia 10 kwietnia 2021 r. Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.interteatr.pl w zakładce “Dzień Dobry Sztuko 2021”. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Udział w przeglądzie zgłasza pełnoletni opiekun grupy zwany dalej Zgłaszającym

6.Nieodłącznym elementem Formularza jest odnośnik do nagrania Przedstawienia umieszczonego na platformie YouTube lub bezpośredni link do pobrania pliku

7.Organizator powoła Radę Artystyczną, zwaną dalej Radą, która dokona oceny Przedstawień zgłoszonych do Festiwalu i przeprowadzi konsultacje oraz warsztaty artystyczne dla zaproszonych grup artystycznych zgodnie z ich potrzebami /także online/

8.Rada liczy na różne formy Przedstawień – monodramy, małe formy teatralne, spektakle żywego planu,  działania wykorzystujące techniki nowych mediów – teatr ożywionej plastyki, animacje poklatkowe i techniki mieszane,  teatr w „zoomie”, teatr w „teams” , video film, happening, działania interdyscyplinarne

Szczególna uwaga skierowana będzie na:
• wypowiedzi autorskie
• nieszablonowe rozwiązania sceniczne i niebanalność oprawy plastycznej
• wykorzystanie naturalności młodego aktora oraz jego uczestnictwo we współtworzeniu spektaklu
• elementy twórczej zabawy i eksperymentu artystycznego

9.Harmonogram Festiwalu                                                                                                                                           
I. etap: 01.02.2021- 10.04.2021 –nadsyłanie zgłoszeń i materiałów wizualnych do prezentacji online – informacje o zakwalifikowaniu podane zostaną na stronie www.interteatr.pl
II. etap 15.04.2021 – 30.05.2021 –konsultacje oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez aktorów, scenografów, muzyków, filmowców w miejscu siedziby grupy artystycznej oraz online
III. etap 01.06 2021 14.06 2021– dokonanie korekty materiału filmowego, nagranie wersji przeznaczonej do odtworzenia w internecie , przesłanie materiału do prezentacji online
IV. etap 15.06.2021 – 22.06.2021 – finał na otwartej scenie interteatralnej na stronie www.interteatr.pl

10.Organizator powoła Jury, które przyzna nagrodę Grand Prix – WOJCIECHA w każdej kategorii wiekowej oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich zespołów uczestniczących w Finale. Uwzględniając tematyczną i gatunkową różnorodność Widowisk Jury może przyznać Nagrody Specjalne i Wyróżnienia. Organizator ma prawo ustanowić inne, pozaregulaminowe nagrody fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje

Ustala się Nagrodę Publiczności przyznawaną przedstawieniom wybranym w drodze plebiscytu internetowego przez widzów Festiwalu

11.Organizator zapewnia obecność najciekawszych Przedstawień na www.interteatr.pl po zakończeniu Festiwalu

12.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

13.Regulamin Festiwalu jest dostępny pod adresem www.interteatr.pl

 

 

Zgody/prawa autorskie

1.Zgłaszający spektakl oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora

2.Zgoda obejmuje dane osobowe osób wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe w celach związanych z organizacją Festiwalu określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Festiwalu

3.Festiwal ma prawo do użycia fragmentów przedstawienia zakwalifikowanego do Finału do celów promocyjnych

4.Organizator ma prawo do umieszczenia informacji o Przedstawieniu zakwalifikowanym do Finału na stronie internetowej Festiwalu, Facebook-u oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych

5.Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu Festiwalu

6.Zgłoszenie spektaklu do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu

 

 

Dane osobowe

1.Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (który jest administratorem danych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2.Zgoda obejmuje dane osobowe osób wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe w celach związanych z organizacją Festiwalu określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Festiwalu

3.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 oraz przez okres przedawnienia roszczeń

4.Organizator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Festiwalu innym podmiotom, z którymi Organizatorzy współpracują w zakresie organizacji Festiwalu

5.Osobie której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych

6.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.Jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na oficjalnej stronie Festiwalu www.intereteatr.pl

2.Regulamin może ulec zmianom, które obowiązują od chwili ich opublikowania na oficjalnej stronie Festiwalu

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Festiwalu bez podania przyczyn

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących Festiwalu, decyzję podejmuje Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × two =